Certificados de Profesionalidad

Internacional de Idiomas, centro homologado por el SOC para impartir los certificados de profesionalidad:

– Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones

– Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción

– Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión

– Lampista

– Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados

Què és i què m’ofereix un certificat de professionalitat (CP)?

Un certificat de professionalitat és un document oficial que:

– Reconeix i acredita les qualificacions professionals de les persones, independentment de com les hagin adquirides.

– Serveix per demostrar que les persones treballadores tenen aquelles qualificacions, en el momento d’optar a un lloc de treball en el qual s’exigeixi una qualificació determinada.

– Facilita l’aprenentatge permanent de tota la ciutadania mitjançant una formació modular, flexible i accessible, adaptada a cada moment,tant professional com vital dela persona.

– Permet l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, evitant abandonament de les accions formatives iniciades.

– Possibilita la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen Estat. Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins àmbit europeu.

– Permet la convalidació parcial amb estudis de formació profesional del sistema educatiu.

A l’enllaç www.oficinadetreball.cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do?idiomaNavegacio=ca podràs consultar la llista de certificats de professionalitat actualmentexistents. A partir d’una diagnosi exhaustivade les necessitats del mercat laboral, el SOC posa a disposició de les persones treballadores en situació d’atur una oferta formativa vinculada, cada cop més a l’obtenció d’un certificat de professionalitat i, per tant, a una major garantia d’èxit en l’accés al mercat de treball.

Text: Servei de Qualificació Professional Servei d’Ocupació de Catalunya